Přijetí do PrŠ pro 2022-2023

25/04/2022
O škole

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023


Výsledky prvního kola přijímacího řízení k dennímu studiu na střední škole do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které proběhlo dne 25. 4. 2022.

Ke studiu byla přijata tato registrační čísla: 115, 134, 137, 150, 152, 159, 160

Ke studiu nebyla přijata tato registrační čísla: --


Výsledky prvního kola přijímacího řízení k dennímu studiu na střední škole do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá, které proběhlo dne 25. 4. 2022.

Ke studiu byla přijata tato registrační čísla: 113, 135, 136, 138, 149, 151, 158, 162

Ke studiu nebyla přijata tato registrační čísla: --


Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

26. duben 2022.


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dne ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Zápisové lístky přijatých uchazeče o studium je možno odevzdávat od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.00 hod. přímo na sekretariát školy. V době nepřítomnosti (v jiný čas) je pak možno tyto lístky vhodit do schránky na budově školy anebo zaslat poštou.


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek muže uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Znojmo, 26. 4. 2022                                                                                  Mgr. Ludmila Falcová

                                                                                                                     ředitelka školy