Zapojení do programu Poskytování bezplatné stravy

06/06/2022
O škole

Zapojení do programu Poskytování bezplatné stravy

INFORMACE

-Pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce (ÚP) v období od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2022:

-Informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let.

-Dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině.

-Vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu.

-Vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

  • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
  • Děti, které byly ÚP odsouhlaseny pro školní rok 2021/2022 nepokračují ve školním roce 2022/2023 automaticky, musí být znovu ÚP odsouhlaseny - musí splňovat podmínku hmotné nouze v období 06-09/2022.


Škola vyzve zákonné zástupce dětí zapojených do projektu, aby vyplnili přihlášku ke stravování.


Zapojení dalších dětí v pololetí školního roku nebude možné (ověřování dětí v 01/2023 nebude probíhat).


ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU

-Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.

-Pokud se podpořené dítě během školního roku 2022/2023 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.

-Pokud podpořené dítě během školního roku 2022/2023 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.

-Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.

-Dítě, kterému do 31. 8. 2022 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2022/2023.

-Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2022, bude standardně zařazeno do projektu.